Skip to content

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

 Artikel 1. Definities 1.1: Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke- of rechtspersoon die met Macparts een overeenkomst aangaat. 1.2: Onder overeenkomst wordt iedere overeenkomst verstaan die schriftelijk of elektronisch, tussen Macparts en de opdrachtgever tot stand komt.
 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Macparts, evenals op de tussen Macparts en de opdrachtgever gesloten overeenkomst (en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Voordat de overeenkomst tot stand komt dient opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te aanvaarden.
 
 
Artikel 3. Aanbod, offertes, aanbiedingen, overeenkomst 3.1: De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 3.2: Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Macparts onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. 3.3: Macparts is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Macparts goede gronden heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt Macparts dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van het bestellen.
 
 
3.4: Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging.
 
 
3.5: Macparts is gerechtigd een order te annuleren indien een product niet langer leverbaar is. Macparts stelt opdrachtgever hiervan uiterlijk binnen 10 dagen na bestelling op de hoogte.
 
 
Artikel 4. Verkoop of (af)levering van producten 4.1: Door zich op de website van Macparts of aan de andere kant akkoord te verklaren met het aanbod ter zake van de koop of (bij)levering van een product, komt er onmiddellijk een overeenkomst tot stand tussen Macparts en de opdrachtgever tot (af)levering van een product van het in het aanbod genoemde merk, soort en type in overeenstemming met de in het aanbod genoemde prijs en onder toepasselijkheid van de in het aanbod omschreven bepalingen, waarvan de onderhavige algemene voorwaarden van Macparts een onderdeel uitmaken. 4.2 In geval van verhoging van één of meer der kostprijs factoren is Macparts gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 dagen na melding van deze prijsverhoging door Macparts. Indien door wettelijke bepaling een prijsverhoging doorgevoerd wordt, heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding. Dit kan bijvoorbeeld een verhoging van het BTW-tarief zijn.
 
 
Artikel 5. Levering, leveringstermijnen, transport 5.1: Levering geschiedt via Post NL tenzij anders is overeengekomen. 5.2: Bezorging van aankopen geschiedt op kosten van de opdrachtgever, tenzij anders vermeld. Macparts behoudt het recht om vóór het sluiten van de overeenkomst bezorgkosten en eventuele kosten daarmee verband hebbende afzonderlijk op te geven. Aan de opdrachtgever wordt vóór het sluiten van de overeenkomst de totaalprijs medegedeeld die hij op grond van de gemaakte afspraken verschuldigd zal zijn. 5.3: Macparts behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren, nadat de opdrachtgever hier toestemming voor heeft gegeven. 5.4: Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Macparts deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, tenzij het product zo beschadigd is, dat het niet redelijk is om het product af te nemen. 5.5: Het reclameren ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Macparts. 5.6: Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Macparts gerechtigd de zaken op te slaan voor risico en kosten van de opdrachtgever. 5.7: Indien Macparts door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Macparts indien redelijk gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder een gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 5.8: Voor zover de overeenkomst op afstand tot stand komt als bedoeld in afdeling 9A van titel 7 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, zal Macparts bestellingen met bekwame spoed, doch ten minste binnen 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand, nadat de overeenkomst is gesloten, bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Voor zover Macparts de opdracht al gedeeltelijk had uitgevoerd, is de opdrachtgever in geval van de hier bedoelde annulering verplicht het ontvangende weer aan Macparts te restitueren. 5.9: Beschadigde producten door transport dienen uiterlijk 5 dagen na levering van de bestelling door de vervoerder gemeld te worden in verband met de afgesloten transportverzekering.
 
 
Artikel 6. Betaling 6.1: Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden door middel van overboeking via telebankieren of via paypal. 6.2: Indien er op rekening wordt gekocht zullen de facturen door opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de betalingscondities op de factuur anders vermelden. Wanneer bij levering onder rembours weigering aan de deur plaats vindt, zal betreffende levering door Macparts aan opdrachtgever alsnog gefactureerd worden, tenzij het product bij levering zo beschadigd is dat het niet redelijk is dat de consument het product dient af te nemen. 6.3: Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofde dan ook, van Macparts op de opdrachtgever direct opeisbaar. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd en de incasso kosten / juristenvergoeding. 6.4: In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de opdrachtgever tegenover Macparts onmiddellijk opeisbaar.
 
 
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 7.1: Alle aan de opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Macparts tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichte of nog te verrichten diensten, evenals ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst. 7.2: De opdrachtgever is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Macparts, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen tegenover Macparts heeft voldaan. 7.3: Ingeval Macparts de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Macparts op schadevergoeding onverlet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
 
 
Artikel 8. Garantie 8.1: Sinds 11-07-19 geldt op alle Apple reparatie onderdelen en laders een garantietermijn van 12 maanden tenzij anders staat aangegeven in de productomschrijving. Breuken of knikken aan o.a. kabel/connector vallen niet onder garantie. Garantiebepaling zijn gebaseerd op normaal gebruik, producten of onderdelen welke vanwege abnormaal gebruik beschadigd of defect zijn geraakt vallen niet onder garantie.

8.2: De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik. Gebruik voor andere dan normale (bedrijf)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Macparts zijn gewijzigd of worden onderhouden. 8.3: Indien het product bij controle niet DOA of defect blijkt te zijn, worden er afhankelijk van de gemaakte kosten door Macparts, onderzoekskosten in rekening gebracht. 8.4: Defecten veroorzaakt door software- of configuratieproblemen vallen niet onder garantie. 8.5: De kosten voor verzending van en naar Macparts zijn voor rekening van de klant. Ongefrankeerde goederen worden niet geaccepteerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar Macparts. Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van Macparts. 8.6: De verzendkosten van de omruiling van een product naar de klant zijn voor rekening van Macparts, mits het om defecte of verkeerd geleverde producten gaat. 8.7: Indien opdrachtgever een product naar Macparts op wil sturen, dient opdrachtgever eerst via e-mail melding te doen hiervan. Pakketten zonder vermelding van klantgegevens en/of factuurnummer worden niet geaccepteerd. 8.8: De opdrachtgever dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. 8.9: Opdrachtgever dient zowel bij de bestelling als bij plaatsing te controleren of het geleverde product daadwerkelijk overeenkomt met het originele exemplaar. Schade ontstaan door onzorgvuldige controle is voor rekening van de opdrachtgever. 8.10: Op de garantiebepaling gelden onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.
 
9. Let op! Reparatieonderdelen zoals inverters, beeldschermen en videokaarten die besteld worden om defecten te testen worden eveneens niet terug genomen! U bent als klant en reparateur zelf verantwoordelijk voor de diagnose, als u niet zeker van uw zaak bent kunt u ons inschakelen, wij berekenen slechts €25,00 voor het onderzoek.
9.1 Reparatie onderdelen worden met seal geleverd controleer goed van te voren of u het juiste artikel heeft besteld, als de seal verbroken is kunnen deze niet meer geruild of geretourneerd worden. Het is uw eigen verantwoording om het juiste product te bestellen en te controlleren bij levering. Artikelen met een verbroken seal worden niet behandeld.
9.2 Bij de bestelling in uw account kunt u een retour aanvraag doen. Pakjes met goederen die zonder overleg en zonder toestemming zijn geretourneerd worden niet aangenomen en worden dus niet behandeld. 
 
Artikel 10. Reclame, klachten, aansprakelijkheid, retouren 10.1: Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf heeft de verplichting bij aflevering van producten en/of diensten de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten over een door Macparts geleverd product dienen door de opdrachtgever terstond aan Macparts gemotiveerd binnen uiterlijk 7 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Voor zover de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst met Macparts niet heeft gehandeld in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf maar als consument, raadt Macparts aan de ontvangen producten onmiddellijk te inspecteren en binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek of de afwijking daarvan per email dan wel schriftelijk aan Macparts mededeling te doen, waarbij een kennisgeving binnen één maand na ontdekking tijdig is. In overleg tussen opdrachtgever en Macparts kan levering van het ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling plaatsvinden. Bij overschrijding van de 7 werkdagen termijn of als consumentenkoper de 1 maanden termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt Macparts geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever. 10.2: Macparts aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 9 lid 1 slechts indien en voor zover zij met deze t erugzending tevoren schriftelijk of per e-mail akkoord is gegaan, en dan slechts wanneer deze zaken aan het door Macparts op te geven ad res worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Macparts deze zaken aan de opdrachtgever afleverde. 10.3: Ruilen van producten kan alleen indien er een geldig aankoopbewijs getoond wordt. Producten kunnen alleen geruild worden mits ze compleet worden aangeboden en zijn voorzien van o.a. driver(s), handleiding(en) en orginele verpakkingen. 10.4: Producten kunnen alleen geruild worden als ze met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. 10.5: Indien het geleverde product defect raakt binnen de garantieperiode, wordt door Macparts een nieuw exemplaar verstuurd binnen 30 dagen dagen na ontvangst van het defecte product door Macparts. Er kan een vergelijkbaar product aangeboden worden. 10.6: Bepaalde producten worden omgeruild voor een vervangend, vergelijkbaar product (indien een product niet meer geproduceerd wordt), afhankelijk van de garantievoorwaarden van de leverancier.10.7: de klant dient ten alle tijde eerst het product te retourneren voordat er enig credit of omruil volgt.
 
 
Artikel 11. Persoonsgegevens 11.1: Opdrachtgevers en overige bezoekers van de website van Macparts ontvangen géén commerciële informatie van Macparts, al dan niet via e-mail, tenzij zij de wens daartoe uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven door activering van een daartoe bestemde knop op de webpagina van Macparts. In het laatste geval hebben de onderstaande bepalingen van dit artikel betekenis. 11.2: De door opdrachtgever ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van opdrachtgever. 11.3: De gegevens van opdrachtgever worden opgenomen in een centraal bestand van Macparts en zullen alleen worden gebruikt om opdrachtgever volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Macparts, tenzij opdrachtgever heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van opdrachtgever zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 11.4: Opdrachtgever kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Macparts over de persoon van de opdrachtgever worden opgenomen in het bestand van Macparts. Opdrachtgever is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn. 11.5: Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd aan Macparts mede te delen dat hij de hier bedoelde commerciële informatie niet meer wenst te ontvangen, waarna Macparts zo spoedig mogelijk tot het stopzetten daarvan zal zorg dragen.
 
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenregeling 12.1: Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Macparts is het Nederlands recht van toepassing. 12.2: Geschillen tussen Macparts en een opdrachtgever kunnen door beide partijen ter beslechting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde gerechtelijke instanties. Tenzij de opdrachtgever schriftelijk een ander adres of andere vestigingsplaats aan Macparts heeft doorgegeven, mag Macparts met betrekking tot eventueel te voeren gerechtelijke procedures, van welke aard ook, ervan uitgaan dat de opdrachtgever nog altijd woont of gevestigd is op het destijds door hem aan Macparts opgegeven adres.